ZAROH Architects

Polyfunkčný dom Gallery

Navrhovaný objekt kompozíciou svojej hmoty bezprostredne reaguje na danosti parcely a pozemku ako aj na obmedzenia vyžiadané územným plánom a ďalšou výstavbou v danej lokalite. Výškovým zónovaním objekt naväzuje na okolitú zástavbu. Hmotová kompozícia (účko) reaguje na tvar a obmedzenia na pozemku. Z ul. E. Suchoňa rešpektuje uličnú čiaru. Zo severozápadnej a juhovýchodnej strany zase potrebu štítových stien pri dotykoch so susednými objektami. Hmota objektu je teda otvorená do juhozápadnej a severovýchodnej strany. Budova svojimi otvorenými presklennými stenami, ako aj plnepresklennými stenami výkladov obchodov v parteri objektu vytvára transparentnú galériu, podľa ktorej dostala aj svoje meno „GALLERY“. Svojou farebnosťou sa dostáva do kontrastu s červeným „ENZOm „ a oranžovým Cylindrom. Architektonický výraz riešeného objektu je založený na jednoduchosti a funkčnosti celej stavby. Uličná fasáda je do veľkej miery presklenná s priznanou čitateľnosťou nosnej konštrukcie.

  • AUTHORS: 
    • Ing. arch. Marcel Zachar
  • LOCALITY: Piešťany, ul. E. Suchoňa
  • LEVEL: 
    • Projekt pre stavebné povolenie
  • YEAR: 2017