ZAROH Architekti

Obchodné centrum Dubová

Návrh sa snaží čo najviac využiť potenciál vodného toku Dubová, ktorý je v miestach križovania Teplickej ulice iba komunikačnou tepnou mesta pre cyklistov a peších. Toto mikronábrežie sa dá využiť pre účely služieb a bývania. V návrhnu je riešený vnútroblok prepojením dvoch peších ôs, kde jedna vchádza do územia z Teplickej ulice a druhá cez lávku na potoku Dubová. Navrhované objekty v 1. NP ponúkajú kvalitný mestský priestor s vyriešením dopravy na Kukoreliho ulici a vnútroblokovým námestím.

  • AUTORI: 
    • Ing. arch. Eva Rohoňová
  • LOKALITA: Piešťany
  • STUPEŇ: 
    • Urbanistická štúdia
  • ROK: 2017